Verkoopsvoorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle bestellingen die per deze Webshop gebeuren.
Iedere bestelling  impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.

Prijs

De prijzen zijn geldig zo lang zij niet gewijzigd worden op de website. De prijzen op het ogenblik van de facturering zijn deze geldig op de Webshop op het ogenblik van de bestelling.
Onze prijzen kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
Onze prijzen zijn vrij van BTW.

Leveringskosten

De leveringskosten (verpakkings- en vrachtkosten) zijn t in de definitieve prijs .

Leveringsplaats

De levering gebeurt aan het adres opgegeven door de klant.

Verzending

De verzending gebeurt op risico van de geadresseerde. Gelieve daarom de verzonden producten onmiddellijk te controleren bij ontvangst en desgevallend binnen de 3 kalenderdagen per aangetekend schrijven de vervoerfirma aan te schrijven.

Verzakingsrecht van de klant indien hij een consument is

De consument*   heeft het recht aan het NGI mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien wanneer het produkt volgens zijn specificaties is vervaardigd.
(* : namelijk een natuurlijke persoon die het produkt uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft).

Terugname van de geleverde producten

Het product wordt in geval van de uitoefening van het voormeld verzakingsrecht op kosten van de klant aangetekend teruggezonden naar het NGI op het adres :

Verkoopdienst NGI

Kortenberglaan 115
1000 Brussel
Deze bepaling geldt echter niet voor de klant die de beschermhoes van de geleverde digitale drager heeft geopend en daarmee het zegel van de geleverde gegevensdrager heeft gebroken.

Klachten

Voor eventuele klachten kan u steeds terecht bij
Verkoopdienst NGI
Kortenberglaan 115
1000 Brussel
tel. 02 629 82 82